C.1 akció – Bükki víztározó kialakítása, rekonstrukciója

A Bükki-erdőben egy jelentős kiterjedésű természetes mélyedésben időszakos vízborítottság alakult ki, ahol láposodás indul meg. A fák a területen már elhaltak, illetve nem tudnak megtelepedni. Tavasszal általában itt 60-80 cm mélységű szabad vízfelület figyelhető meg. A mocsaras területet K-i és D-i oldalról körülöleli az emelt szintű földút. A tervek szerint a völgyelet mélypontjában 1,0 m átmérőjű beton áteresz került beépítésre. A Darvas-patak 1+700 km szelvényében helyezkedik el az a lápos terület, melyen a vízvisszatartás kialakítását tervezzük. A területet határoló földút tengelyével párhuzamosan tervezzük kialakítani a töltést, amely völgyzárógátas jelleggel fogja határolni a területet. Az akció során egy kb. 10.200 m3 kapacitású víztározó kialakítására (kb. 1 ha területen) 105 m gát megépítésével. A beavatkozás kb. 1.258 m3 extra vízmennyiség területen tartását eredményezi a nyári időszakokban.

Végrehajtás időszaka: 2014. október – 2015. március 

C.2 akció – A Baláta tó megőrzése

A Baláta-tó a Rinya vízrendszer és a Balaton déli vízgyűjtő terület határán helyezkedik el, közel sík, lefolyástalan területen. A tó nem rendelkezik vízgyűjtő területtel, a területre hulló csapadék táplálja, ezáltal a szárazabb időszakokban a vízszint nagymértékben lecsökken. A tó szegélyében értékes lápok alakultak ki, amelyekben több ritka faj előfordul. A beavatkozás célja a tó vízszint tartósságának növelése, szabályozása. A Baláta-tó É-Ny-i oldalán található egy levezető árok (Zala-Somogyi-határárok), melyek a Baláta-tó többletvizeit vezeti el. A víz visszatartása céljából a levezető árkon egy tiltós áteresszel oldható meg a vízvisszatartás.

Végrehajtás időszaka: 2014. október – 2015. március 

C.3 akció – Iszapkotrási és terítési munkálatok elvégzése a Kűvölgyi 1. és 2. számú tavak esetében

A KASZÓ Zrt. évtizedek óta üzemeltet két halastavat a Taranyi Rinya 26+280-26+900 km szelvénye közötti területen. A tavak kialakítása völgyzárógátas, hasznosításuk horgászat. A tavak vízszintje erősen függ az érkező vízhozamok nagyságától. Az aszályosabb években előfordul, hogy a felső tó teljesen kiszárad, az alsóban is csak 0,5 m mélységű víz marad. Az akció célja a meglévő, jelenleg is működő két Kűvölgyi víztározó eredeti állapotának és funkciójának visszaállítása, mintegy 10.421 m3 iszap kitermelése. A tavak esetében becsült 40-70 cm vastagságú iszapréteg kiemelésével az eredeti meder áll majd rendelkezésre a vízvisszatartás céljainak elérése érdekében. A kikotort iszapot két éves száradást követően bevizsgáltatjuk, és a tervek szerint a területen elterítjük.

Végrehajtás időszaka: 2014. január – 2016. március 

C.4 akció – A Kűvölgyi 3. számú tó létrehozása

A meglévő tavak esetében külön problémaként jelentkező erős feliszapolódás miatt a hasznosítható víztérfogat az évek során jelentősen lecsökkent, a tavak medrét 40-70 cm-es iszap borítja (lásd a C.3 akcióban leírtakat). Kellő biztonságot adó, műszakilag megfelelő megoldásként a további tározási lehetőség kiépítését vállaltuk a pályázatban a meglévő tavak fölé két új tározó (3. és 4. sz. tavak) építésével, amelyek mentén természetszerű élőhelyek kialakulása várható. A 3. sz. tó völgyzárógátja a Taranyi-Rinya 26+900 km szelvénybe kerül elhelyezésre. Az elzárási szelvényt a meglévő földutak vonalában tervezzük, hogy minél kevésbé zavarják a környezetet a beavatkozások. A 3. sz. tó elzárási szelvényében már van egy magas vezetésű földút, amelyre ráduzzaszt a meglévő halastó. A Kűvölgyi 3. számú tó létrehozása 68 m hosszú völgyzárógát megépítésével történik a Taranyi-Rinya 26+900 km szelvényénél. Az akció eredményeképpen mintegy 4,85 ha vízzel borított terület jön létre, közel 52.600 m3 többletkapacitást biztosítva.

Végrehajtás időszaka: 2014. október – 2015. március 

C.5 akció – A Kűvölgyi 4. számú tó létrehozása

Az akciót a C.4 akcióhoz hasonlóan tervezzük végrehajtani. A Kűvölgyi 4. számú tó völgyzárógátja a Taranyi-Rinya 27+460 km szelvénybe kerül elhelyezésre. Völgyzárógát (70 m) építése a Taranyi-Rinya 27+900 km szelvényénél. A Kűvölgyi 4. számú tó létrehozása 70 m hosszú völgyzárógát megépítésével történik, az akció eredményeképpen mintegy 2,89 ha vízzel borított terület jön létre, közel 25.400 m3 többletkapacitást biztosítva.

Végrehajtás időszaka: 2014. október – 2015. március 

C.6 akció – Vízfolyások vízvisszatartása

A tervezett beavatkozás célja a vízfolyás egyes szakaszai és mellékágainak vízszintszabályozása, vízvisszatartása. A vízfolyás medrében természetes anyagok felhasználásával történő fenéklépcsők kerülnek kialakításra. A beavatkozás hatására kismértékben lassulnak a vízsebességek, a lépcsőzések közötti mederszakaszokban, a terepadottság függvényében változó mélységű vizek visszamaradnak. Ezáltal megváltozik a vízfolyás melletti területek talajvízháztartása, a talajvízszintek emelkednek. A lépcsőzés a Darvas-patak 24+520 – 31+858 km, illetve a 0+000 – 8+931 km között, a Halas-árok 0+000 – 4+439 km és a Kűvölgyi-árok 1+926 – 5+821 km közötti szakaszokon valósulnak meg. A beavatkozások a vízfolyásszakaszokat 26,475 km hosszban érintik. A terepadottságok figyelembe vételével, változó távolságban kerülnek kialakításra a mederbordák, de átlagosan 100 m-ként, ami körülbelül 230 db fenékküszöb beépítését jelenti. 

Végrehajtás időszaka: 2014. október – 2015. március 

C.7 akció – Szolgálati utak helyreállítása

A KASZÓ Zrt. területén található földutak helyenként megrongálódtak, megsüllyedtek egyes völgyfenéki területeken nagyvizes időszakban víz alatt állnak. A projekt létesítményei megközelítési lehetőségének javítása érdekében több helyen beavatkozások szükségesek. A beavatkozás finom tereprendezést jelent, helyenként földbehordással. A völgyfenéki útszakaszok enyhén kiemelésre kerülnek, hogy a nagyvizes időszakban is járhatóak maradjanak. A beavatkozással érintett útszakaszok hossza mintegy 6 km.

Végrehajtás időszaka: 2014. október – 2015. március 

C.8 akció – Invazív növények kiirtása

A projektterületen a talajvíz szintjének csökkenése miatt jelentős mértékben elszaporodtak a nem őshonos, természetvédelmi szempontból kevésbé jelentős özönnövények, vagy invazív növények. Ezek a megváltozott körülmények között jól szaporodnak, elnyomhatják a projektterületen található magasabb vízigényű fajokat. A kései fürtösmeggy (Prunus serotina), a magas aranyvessző (Solidago gigantea), valamint az évelő őszirózsa fajok (Aster) – mint invazív növények – irtása azokon a helyeken történik majd, ahol a ligeterdők állapotának rendbetételével azok enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdőkként kerülhetnek besorolásra (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Ezáltal a Közösségi jelentőségű élőhelyek nagysága növekszik a projekt területén belül.

Végrehajtás időszaka: 2014. január – 2018. augusztus